คณะผู้บริหารโรงเรียน

นางศริอร คณากูล

ผู้รับใบอนุญาต

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล

ผู้จัดการ

นายถาวร ทองเสวต

ผู้อำนวยการ

นางอัมพร ลี้เจริญ

รองผู้อำนวยการ

ความภาคภูมิใจ

17 มีนาคม 2545

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

9 พฤษภาคม 2546 

ได้รับการคัดเลือกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้เข้ารับรางวัลป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

20 ตุลาคม 2548

ได้รับการคัดเลือกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

17 มีนาคม 2555

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

ข่าวสารโรงเรียน

ติดต่อเรา